30/1/2020-Ίδρυση γραφείου ανάπτυξης

30/1/2020-Ίδρυση γραφείου ανάπτυξης

Ο Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. στα πλαίσια της στελέχωσης του γραφείου ανάπτυξης αναζητεί Συντονιστή για τη λειτουργία του γραφείου του. Λεπτομέρειες στο παρακάτω κείμενο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος θέσης: Συντονιστής Γραφείου Ανάπτυξης Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.(Ινστιτούτο Δημιουργικότητας,Έρευνας,Ανάπτυξς Περιφέρειας Θέρμου)

Αναφέρεται σε: Εκτελεστική ομάδα Γενικής Συνέλευσης

Αναφέρονται σε αυτόν: εργαζόμενοι Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ .

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Εσωτερικές

 • προσωπικό Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.
 • Εκτελεστική ομάδα Ι.Δ.ΕΑ.Π.Θ.
 • Γενική συνέλευση Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.
 • Εθελοντές Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.

Εξωτερικές

 • Τοπική Αυτοδιοίκηση και δημόσιοι φορείς
 • Άλλες οργανώσεις, σύλλογοι, σωματεία στην περιοχή, την Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Εξωτερικοί συνεργάτες
 • Εταίροι προγραμμάτων
 • Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα
 • Ιδιωτικοί φορείς
 • Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ:

O Συντονιστής θα υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Εκτελεστικής της ομάδας, σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες που θα έχουν συμφωνηθεί. Θα είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση και υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης διατήρησης και του σχετικού προϋπολογισμού. Επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συγγραφή, υποβολή, συντονισμό, υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη συγκεκριμένων προγραμμάτων σε συμφωνία με την Εκτελεστική Ομάδα. Ο Συντονιστής θα συντονίζει το όποιο προσωπικό του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. και τους συνεργάτες των σχετικών προγραμμάτων και θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες κατάρτισης –επιμόρφωσης και συναντήσεις εργασίας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναπτύσσοντας τις τεχνικές δυνατότητες και εμπειρία του. Τέλος θα εκπροσωπεί το Σωματείο σύμφωνα με τις αποφάσεις και οδηγίες της Γενικής Συνέλευσής του.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Ο Συντονιστής Δράσεων αναλαμβάνει:

 1. Στρατηγική Ανάπτυξη και οργάνωση του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.
 2. Συντονισμό του προσωπικού του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. παρέχοντας υποστήριξη στη διοίκησή του και στη λήψη αποφάσεων όπου χρειαστεί.
 3. Καλλιέργεια και ανάπτυξη σχέσεων με χορηγούς ανάλογα με τα προγράμματα και τις θεματικές ενότητες που προσδιορίζονται στη στρατηγική του Ι.Δ.Ε.Α.Π..Θ και στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης.
 4. Προώθηση, ανάπτυξη και συντονισμός νέων προγραμμάτων και δράσεων έρευνας – διαχείρισης, καθώς και συνέχιση υφιστάμενων, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.
 5. Εκπροσώπηση και προώθηση του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.
 6. Ανάπτυξη προγραμμάτων και προτάσεων χρηματοδότησης, σε συνεργασία με την Εκτελεστική Ομάδα και άλλες ομάδες του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.
 7. Άμεση διαχείριση συμφωνημένων προγραμμάτων, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την οικονομική παρακολούθηση και την επιχειρησιακή υλοποίησή τους σε καθημερινή βάση.
 8. Παρακολούθηση και παροχή υποστήριξης στο προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες, διασφαλίζοντας ότι το αποτέλεσμα της εργασίας τους είναι σύμφωνο με την περιγραφή εργασίας τους, το πλάνο εργασιών και τον προϋπολογισμό των σχετικών προγραμμάτων.
 9. Ενεργός δραστηριοποίηση στην αναζήτηση νέων ή στη διατήρηση και ενδυνάμωση υφιστάμενων συνεργασιών με άτομα και φορείς στην Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται ή σχετίζονται με το αντικείμενο και τις προτεραιότητες του Ι.ΔΕ.Α.Π.Θ.
 10. Συνδρομή στη διασφάλιση ότι οι προτάσεις, αναφορές και αποτελέσματα των προγραμμάτων προστασίας που υλοποιούνται από το προσωπικό του Τομέα Διατήρησης είναι υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.
 11. Συνδρομή στη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών οικονομικού ελέγχου και παρακολούθησης προγραμμάτων.
 12. Διασφάλιση καλής εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των εθελοντών και των ομάδων του Ι.Δ.ΕΑ.Π.Θ.
 13. Εκπροσώπηση του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. σε συναντήσεις και συνέδρια, σε συμφωνία με την Εκτελεστική ομάδα και τη Γενική Συνέλευση.
 14. Ανάληψη άλλων δραστηριοτήτων που μπορεί κατά καιρούς να ζητηθούν από την Γενική Συνέλευση.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Η θέση απαιτεί δυναμικό άτομο ικανό να εργαστεί ομαδικά, με αποδεδειγμένη διοικητική ικανότητα, διοικητικές και τεχνικές δεξιότητες, και αποδεδειγμένη διάθεση κοινωνικής προσφοράς.

 • Πτυχίο σε σχετική επιστήμη (ενδεικτικά αναφέρονται: διοίκηση, οικονομικά, περιφερειακή ανάπτυξη, κοινωνικά,αρχιτεκτονική,πολυτεχνικές σχολές).
 • 1 χρόνο ελάχιστη προϋπηρεσία σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης (κατά προτίμηση στις ελληνικές συνθήκες).
 • Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού προγραμμάτων.
 • Δυνατότητες κατανόησης και διαχείρισης οικονομικών θεμάτων.
 • Δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά.
 • Άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και αγγλικά.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε σχετική επιστήμη (ενδεικτικά αναφέρονται: διοίκηση, οικονομικά, περιφερειακή ανάπτυξη, κοινωνικά,αρχιτεκτονική,πολυτεχνικές σχολές).
 • Γνώση θεμάτων περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Εξοικείωση με φορείς, σωματεία, ευρωπαϊκούς οργανισμούς και εκπαιδευτικά Ιδρύματα που ασχολούνται με θέματα τοπικής ανάπτυξης.
 • Αποδεδειγμένες δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης προσωπικού.
 • Εμπειρία σε ΜΚΟ και γνώση της λειτουργίας τους.
 • Εθελοντική συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Υφαντή Σοφία

Τηλέφωνα επικοινωνίας:6944541242

E-mail επικοινωνίας: idea.thermou@gmail.com