Στο πλαίσιο της Διαφάνειας Το Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. στοχεύει στην ουσιαστική διευκόλυνση της πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του και τις δράσεις του.

Οι βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία του συλλόγου είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και του αποτελεσματικού ελέγχου στην άσκηση της διοίκηση και η αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και τη Διοίκηση του Συλλόγου.

Για λόγους διαφάνειας, το Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. δημοσιεύει στην ενότητα αυτή τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητά του

(καταστατικό, οικονομικές εκθέσεις, απολογισμούς, στρατηγική).